Σύμφωνα με το καταστατικό του, ο Χ.Ο.Ξ. διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μελών κάθε δύο χρόνια. Το Δ. Σ., αμέσως μετά την εκλογή του, συγκροτείται σε σώμα έπειτα από ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Γενική Συνέλευση της 17ης Απριλίου 2016 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

  • Πρόεδρος: Τσαρδίδης Νικόλαος
  • Αντιπρόεδρος: Παπά Σοφία
  • Γεν. Γραμματέας: Παντικίδης Γεώργιος
  • Ταμίας: Δεληγιαννόπουλος Αθανάσιος
  • Μέλος: Αραβίδου Ευαγγελία